Referat fra Generalforsamling i grundejerforeningen Asmusgårdsvej onsdag den 9. marts 2011

Emne:
Ordinær Generalforsamling

Dato:
9. marts 2011

Sted:
Elsted Beboerhus

Til stede:

 • 12
 • 16
 • 20
 • 22
 • 26
 • 28
 • 32
 • 34
 • 38
 • 48
 • 58
 • 70
 • 74
 • 78
 • 90
 • 92
 • 94
 • 118
 • 122
 • 124
 • 134

Referent:
Tina Kofoed Andersen (nr. 90)

Dagsorden:

 1. Reglement
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referent
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Orientering om snerydning fra kommunens side
 6. Orientering om de grønne områder
 7. Teltudlejning
 8. Forelæggelse af regnskab
 9. Rettidigt indkomne forslag
 10. Videreførelse af udvalg
 11. Arbejdsdag
 12. Godkendelse af budgetforslag og medlemskontingent for det kommende år
 13. Valg
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer (to i lige år og to i ulige år
  • Valg af kasserer (vælges i ulige år)
  • Valg af to suppleanter til bestyrelsen
  • Valg af en revisor
  • Valg af en revisorsuppleant
 14. Eventuelt

Ad1)
Reglement for generalforsamlingen var overholdt.

Ad2)
Kim nr. 70 blev valgt.

Ad3)
Tina nr. 90 blev valgt.

Ad4)

Jan startede med at takke festudvalget for deres tre årlige arrangementer, og grundskatudvalget v/Finn nr. 118 for hans indsats/forsøg på at hente nogle penge hjem til os alle. Derefter blev bestyrelsen præsenteret. Bestyrelsen har i det forgangne år brugt tid på flg. opgaver:

 

Bestyrelsesmøder ca. hvert kvartal

 

Løste opgaver:

 • Referat af generalforsamling
 • Intern beslutningsreferat
 • Kommunikation med bl.a. Vej & Trafik, Natur & Miljø
 • Kommunikation med et asfaltfirma for at indhente pris på vedligeholdelse og nyt slidlag, bestyrelsen har endnu ikke modtaget priser og estimater. Disse priser er indhentet for at sikre at det der hvert år opspares også står mål med de faktiske udgifter.
 • Løbende kontakt til firmaer, som står for vintertjeneste og vedligeholdelse af
 • Grønne områder
 • Løbende ajourføring af medlemsfortegnelsen
 • Opdateret hjemmesiden
 • Budgetforslag
 • Indkaldelse til generalforsamling

 

Kommende opgaver

 • Kontraktfornyelse på vintertjeneste samt på vedligeholdelse af grønne områder
 • Arbejdsdag 28. maj 2011
 • Sociale arrangementer (via udvalg)
 • Sct. Hans fest
 • Sommerfest
 • Fastelavnsfest
 • Generalforsamling

 

Ad5)

Vi har tidligere betalt for vintertjeneste af flg. Af kommunens veje og stier:

 • Stamvejen
 • Stien langs den store sø

Nu hvor Lærkehaven og Hybenhaven er blevet beboet er det ikke længere rimeligt at vi betaler dette. Bestyrelsen har derfor arbejdet på, at få kommunen til at påtage sig sit ansvar for rydning af disse.

Stamvejen: Midt i december lykkedes det endelig at få klarhed over, hvorfor stamvejen ikke blev ryddet. Grunden er, at vejen stadig er Grundsalgskontorets ansvar, og de rydder ikke sne, det er nu ændret og den bliver fremadrettet ryddet.

Stien: Det lykkedes hurtigt at få kommunen til at rydde stien langs den store sø, dette på trods af, at stien hører under Natur & Miljø og ikke Trafik & Veje.

Der arbejdes på at få omklassificeret stien fra natursti til offentlig sti. Grunden er, at dette ville sikre at stien bliver ryddet af kommunen fremadrettet. Omklassificeringen har endnu ikke fundet sted.

Derudover er der også blevet lagt pres på kommunen for at få dem til at rydde stien som går parallelt med busvejen. Denne er normalt i så dårlig stand at folk vælger at gå på busvejen. Det er endnu ikke lykkedes at få kommunen til at rydde den.

Ad6)
Plejeniveauet fortsætter uændret. Græsstriben langs busvejen hvor der før var sølvpopler bliver nu slået fire gange om året.

Ad7)
Grundejerforeningen ejer 2 telte på 6×8 meter, disse har været udlejet tre gange i det forgangne år.

De kan lejes for kr. 500, kontakt Jan i nr. 28, hvis I vil leje et eller begge telte.

Ad8)
Jan gennemgik regnskabet og det blev godkendt.

Ad9)
Ingen indkomne forslag

Ad10)
Festudvalg

En enkelt fra festudvalget har valgt at stoppe, i stedet for blev Pernille nr. 38  valgt ind. Festudvalget består det næste år af Jesper nr.12, Martin nr. 34, Pernille nr. 38, Tina nr. 90, Jens nr. 108, Brian nr. 124, Dorte nr. 134

Fradrag i grundværdien

Jan nr. 28, og Finn nr. 118 kæmper videre

Ad11)
Arbejdsdag holdes i år lørdag den 28. maj fra kl. 9.30- 12.30.

Timerne vil blive brugt på at oliere legeredskaberne på legepladsen, oprydning/beskæring ved den store sø, samt fjernelse af ukrudt langs med grusstierne og påfyldning af stenmel på disse. Vi håber at der vil være rigtig mange som vil deltage i disse tre timer.

Ad12)
Budgettet blev godkendt ved afstemning om næste års kontingent. En stemte imod resten for, så det blev også vedtaget.

Ad13)
På valg i år var Tina og Keld. Tina genopstillede, Keld havde valgt at stoppe og i stedet for blev Jesper (38) valgt ind.

Som kasserer var Jan på valg, han genopstillede og blev valgt ind igen.

Bestyrelsen består det næste år af

 • Formand – Lars (126)
 • Næstformand – Tina (90)
 • Medlem – Jesper (38)
 • Medlem – Michael (134)
 • Kasserer – Jan (28)
 • Suppleant – Steen (36)

Til revisorposterne var der genvalg til:
Erik (20)
Suppleant Camilla (34)

Ad14)
Under eventuelt blev følgende  drøftet:

 • Det blev foreslået at bestyrelsen at undersøge, hvad det koster at rense op i den lille sø og i vandløbet for dunhammer, så vi ved hvad der skal henlægges.
 • Der blev talt om fælles indhentning af tilbud på algerensning af tage og flisebelægninger.
 • Indbrud som desværre er noget som vores område er plaget af pt. Vi talte om, at bestyrelsen skulle have besked når der havde været indbrud, og at bestyrelsen derefter vil informere resten af grundejerforeningen pr e-mail.

Vi har tidligere haft kontakt til fire forskellige firmaer og bedt dem om et tilbud på polering af vinduer. De nedenstående firmaer burde være i området:

 • www.rh-vinduespolering.dk
 • CTS-service v/Jacob Schulze, Cypreslunden 17, Randers, tlf. 23467612
 • Lystrup Gulvbelægning, tlf. 86223365
 • Brian Lauersen, tlf. 20851581

Med venlig hilsen
Kim Kjær-Sørensen(dirigent),
Tina Snerum-Kofoed(næstformand)