Ordensreglement for Grundejerforeningen Asmusgårdsvej

Færdsel og parkering

1. Færdsel på Asmusgårdsvej skal ske under behørig hensyntagen til gående, cyklende og legende børn. Det henstilles, at hastigheden ikke overstiger 30 km/t.
2. Al færdsel med motorkøretøjer på fællesarealerne herunder gang- & cykelsti er forbudt.
3. Kun motorkøretøjer på indtil 3.500 kg totalvægt må henstilles på parcellerne.
4. Af hensyn til sikkerheden er parkering på stamvejene forbudt, og på boligveje må der kun foretages kortvarig gæsteparkering.
5. Campingvogne, trailer o.l. skal parkeres inde på egen parcel.

Vedligeholdelse og beplantning

6. Ubebyggede grunde og den ubebyggede del af grunden skal vedligeholdes og renholdes. Der må på ubebyggede grunde ikke henkastes affald.
7. Medlemmerne har pligt til at holde de til deres grund grænsende ”fortove” rene og ryddelige.
8. Enhver ændring af fællesarealer herunder den etablerede beplantning, stensætning mv. skal godkendes af grundejerforeningens bestyrelse.
9. Medlemmerne har pligt til at holde hække eller hegn fælles med naboerne samt mod vej eller sti i god stand og klippet.
10. Om vinteren skal fortovene holdes fri for sne og gruses, jf. lov nr. 140 af 25.03.70 om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og fortove.

Husdyr

11. På fællesarealer skal hunde føres i snor.
12. Ejere af husdyr er forpligtet til at sørge for, at deres husdyr ikke er til gene for deres naboer.
13. Ejere af husdyr er forpligtet til straks at fjerne husdyrenes efterladenskaber fra fællesarealer.

Støj og andet

14. Brug af motoriserede haveredskaber og værktøj er tilladt, mandag til fredag 8.00 til 21.00, & 1ørdag, søndag & helligdage 9.00 til 18.00.
15. Afbrænding af haveaffald er ikke tilladt.
16. Brug af bålsted skal ske under hensyntagen til naboer.

Legeplads

17. Da sandet under legeredskaberne er faldsand, må der af sikkerhedsmæssige årsager ikke graves huller i det.
18. Der må ikke ligge ting (sandlegesager osv) i faldsandet.
19. Der må ikke efterlades affald på legeplads/fællesarealer.
20. Ethvert medlem i grundejerforeningen har et ansvar for at eventuelle defekter på legeredskaberne (løse beslag, hul i nettet mv.) bliver meddelt bestyrelsen.
21. Efterspænding af beslag opfordres medlemmerne selv til at håndtere, hvis de bliver opmærksomme herpå.
22. Vedligehold af legepladsen i øvrigt foretages af grundejerforeningens medlemmer på en årlig arbejdsdag.

Veje

23. Såfremt vej eller fortov på en ejers foranstaltning opbrydes og/eller beskadiges på grund af arbejder eller andre nødvendige foranstaltninger, som er foreningen uvedkommende, har vedkommende ejer pligt til hurtigst muligt at foranledige opbrudt eller beskadiget vej eller ”fortov” sat i behørig stand igen.
24. Snerydning på fortove påhviler den enkelte parcelejer.
25. Græsrabatter langs vejene, som ikke er en del af fællesarealerne, skal vedligeholdes af den enkelte parcelejer.
26. Det henstilles til at opbevaring af materialer (sand, grus, jord, affald, brønde m.v.) på fællesarealer herunder fortov, veje og stier sker under størst mulig hensynstagen til de øvrige beboere. Langtidsopbevaring må ikke finde sted.
27. Ved opstilling af alle former for container skal fø1gende overholdes:
a. Det påhviler rekvirenten/brugeren af container at drage omsorg for, at der ikke er væsentlig gene for andre.
b. Der er opsat afmærkning og markeringslys efter gældende regler.
c. Inden opsætning skal kloak og asfalt sikres med 16 mm stålplader eller tilsvarende for at undgå skader.
d. Er der tvivl, kan bestyrelsen altid kontaktes.

Andet

28. Beboerne på Asmusgårdsvej er ansvarlige for, at gæster overholder ordensreglementet, herunder særligt reglerne for færdsel og parkering.
29. Bestyrelsen er berettiget til at påtale overtrædelser af dette ordensreglement. Påtalen skal efterkommes hurtigst muligt og senest 30 dage efter skriftlig henstilling fra bestyrelsen. Nægter eller undlader et medlem at efterkomme et af bestyrelsen givet pålæg, er foreningen berettiget til at tage sådanne forholdsregler i anvendelse, som kan tilvejebringe god orden i overensstemmelse med nærværende reglement. Udgifter ved de af bestyrelsen iværksatte forholdsreg­ler skal afholdes af det medlem, der har overtrådt ordensreglementet.
30. I øvrigt opfordres alle til gennem deres adfærd at vise hensyn til naboerne og værne om det gode naboskab og trivselen i Grundejerforeningen.
31. Dette ordensreglement kan ændres på foreningens ordinære generalforsamling ved almindeligt stemmeflertal.

Godkendt på den ordinære generalforsamling
den 14. 03. 2007
Bestyrelsen