Vedtægter for Grundejerforeningen Asmusgårdsvej

§1, Navn

1.1. Foreningens navn er “Grundejerforeningen Asmusgårdsvej”.

§2, Hjemsted

2.1. Foreningens hjemsted er Århus kommune under byretten i Århus, der er foreningens værneting.
2.2. Grundejerforeningens postadresse er den til enhver tid værende formands adresse.

§3, Formål

3.1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art i forbindelse med de under foreningens område hørende ejendomme.
3.2. Grundejerforeningen er berettiget til at fremskaffe og administrere de midler, der skal anvendes til realisering af foreningens formål, herunder fastsætte nærmere regler for, hvorledes medlemmerne skal betale bidrag, samt til at underskrive og lade tinglyse deklarationer med eller uden pant.
3.3. De af foreningen til gennemførelse af nævnte foreningsformål trufne bestemmelser er fuldt bindende for de enkelte medlemmer.
3.4. Foreningen er pligtig efter påkrav at tage skøde på fællesarealer m.v. med derpå værende anlæg.
3.5. Foreningens bestyrelse skal være berettiget til at udfærdige et ordensreglement. Ordensreglementet, der skal vedtages af en generalforsamling med 2/3 flertal, træder i kraft fra det tidspunkt, det er udsendt til medlemmerne.

§4, Medlemmerne

4.1. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af grunde, der er udstykket fra matr. Del af 14 CO og 12 b Elsted By, Elsted
4.2. Grundejerforeningen skal være berettiget til med 2/3 majoritet af de på en generalforsamling mødende medlemmer at træffe bestemmelse om, at også ejere af grunde uden for foreningens område kan være medlemmer af foreningen, eller at grundejerforeningen kan sluttes sammen med en anden grundejerforening.

§5, Medlemsskab

5.1. Når et medlem overdrager sin grund eller på anden måde ophører at være ejer af denne, er han/hun fra overtagelsesdagen ophørt at være medlem af foreningen og kan intet krav rette mod dennes formue.
5.2. Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen.
5.3. Både den tidligere og den nye ejer er pligtige at anmelde ejerskiftet til foreningen ved dennes kasserer og i forbindelse hermed oplyse foreningen om den nye ejers navn, stilling og bopæl, e-mail samt parcellens parcelnummer og matrikelnummer

§6, Medlemmernes forhold til foreningen

6.1. Foreningens medlemmer hæfter i forhold til trediemand ikke solidarisk for foreningens forpligtelser.
6.2. I forholdet til foreningen hæfter medlemmerne pro rata, hvilket også skal gælde for tab, som foreningen har på enkelte medlemmer.
6.3. Ved foreningens oprettelse betales af hvert medlem for hver grund, han/hun ejer, et aconto beløb på kr. 500,00 der forfalder til betaling senest 2 måneder efter den stiftende generalforsamling.
6.4. Der skal ikke betales indskud ved senere salg af grunde.
6.5. I øvrigt betaler hver medlem for hver grund han/hun ejer, et årligt kontingent til foreningens administration og øvrige udgifter, at erlægge i henhold til opkrævningsdato.
6.6. Det årlige kontingent fastsættes af den ordinære generalforsamling.
6.7. Opkrævning af kontingent vil ske via bankernes betalingsservice.
6.8. Sker betaling ikke rettidigt, sendes en rykkerskrivelse fra bestyrelsen, hvor der pålægges et rykkergebyr på 100 kr. Er et medlem mere end 1 måned i restance til foreningen, kan det pågældende krav inddrives ad retlig vej, efter at der forinden er givet medlemmet skriftlig påmindelse om inden 8 dage.
6.9. Alle omkostninger i forbindelse med inddrivelsen betales af vedkommende restant, der endvidere skal betale et administrationstillæg for restancen, svarende til 1/4 af årskontingentet.
6.10. Er restancen ikke indbetalt senest 8 dage før en generalforsamling, fortabes retten til at deltage i denne generalforsamling samt valgbarhed.

§7 Generalforsamlingen

7.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§8 Ordinær generalforsamling

8.1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, inden udgangen af marts, i Lystrup.
8.2. Den indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved skriftlig elektronisk meddelelse til hvert enkelt medlem under den i medlemsprotokollen anførte e-mail adresse.
8.3. Det påhviler hvert enkelt medlem i egen interesse at holde foreningen underrettet om enhver adresseforandring.
8.4. Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, skal meddeles hvert enkelt medlem samtidig med indkaldelsen.
8.5. Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen.
8.6. Bestyrelsen skal sørge for at medlemmerne får en elektronisk ”reminder” omkring indlevering af forslag, jf. pkt. 8.5 senest 28 dage før generalforsamlingen via den anførte e-mail i medlemsprotokollen.
8.7. Sager, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.
8.8. På hver ordinær generalforsamling skal følgende punkter behandles:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
 3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af bestyrelsen samt revisorer.
 4. Rettidigt indkomne forslag.
 5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (to i lige år og to i ulige år)
 7. Valg af kasserer (vælges i ulige år)
 8. Valg af to suppleanter til bestyrelse
 9. Valg af en revisor.
 10. Valg af en revisorsuppleant.
 11. Eventuelt

8.9. Under ”Eventuelt” kan der ikke fremsættes forslag til afstemning.

§9, Ekstraordinær generalforsamling

9.1. Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme frist som den ordinære, afholdes så ofte som bestyrelsen finder det nødvendigt, eller efter at mindst 1/4 af foreningens medlemmer – der ikke er i restance til foreningen – til bestyrelsen indgiver skriftlig motiveret begæring med angivelse af dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling.
9.2. Når sådan begæring er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 6 uger efter dennes modtagelse.
9.3. Hvis ikke mindst 3/4 af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet.
9.4. I folkeskolens sommerferie skal grundejerforeningens medlemmer orienteres mindst fire uger før afholdelse af ekstraordinære generalforsamling.

§10, Generalforsamlingens styring samt stemmeafgivning

10.1. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen.
10.2. Hvert medlem har to stemmer for hver grund, han/hun ejer.
10.3. Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre generalforsamlingen eller dirigenten finder, at en skriftlig afstemning vil være mere hensigtsmæssig.
10.4. Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem eller et medlem af vedkommendes husstand.
10.5. Intet medlem kan dog afgive stemme i henhold til mere end én fuldmagt.
10.6. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, jfr. dog §§3, 4, 11.
10.7. Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter den har fuld beviskraft i enhver henseende.

§11, Generalforsamlingens beslutninger

11.1. Til vedtagelse på en generalforsamling af beslutninger, der går ud på anvendelse af fællesarealer, forandring af foreningens vedtægter, ordensreglement, bevilling af midler udover det til administrationen nødvendige, pålæg af yderligere indskud fra medlemmernes side og op- tagelse af lån, kræves at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
11.2. Bestemmelsen om, at medlemmerne ikke hæfter solidarisk overfor trediemand kan kun ændres ved enstemmighed hos samtlige medlemmer.
11.3. Når der på en generalforsamling er truffet gyldig bestemmelse om bevilling af midler udover det til administrationen nødvendige, pålæg af yderligere indskud fra medlemmernes side eller optagelse af lån, er bestyrelsen bemyndiget til at underskrive for foreningens medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendigt til generalforsamlingens beslutning.

§12, Bestyrelsen

12.1. Bestyrelsen består af fem medlemmer.
12.2. Kassereren vælges direkte af generalforsamlingen.
12.3. Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv med formand og næstformand.
12.4. I tilfælde af formandens forfald indtræder næstformanden som formand indtil næste generalforsamling.
12.5. Bestyrelsen samt suppleanter vælges i henhold til nærværende vedtægters §8.
12.6. Genvalg kan finde sted.
12.7. Et bestyrelsesmedlem, der uden lovlig grund udebliver fra tre på hinanden følgende bestyrelsesmøder, må, hvis blot et medlem af bestyrelsen kræver det, udgå af bestyrelsen, og suppleanten for ham/hende indtræder da i hans/hendes sted.
12.8. Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter at suppleanterne er tiltrådt, bliver mindre end tre, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling.
12.9. Bestyrelsens faste medlemmer samt revisor modtager årligt et honorar i form af eksempelvis en middag i byen med ægtefælle/kæreste. Dette gælder dog ikke suppleanter.
12.10. Kassereren, der ikke behøver at være medlem af grundejerforeningen.
12.11. Er kassereren ikke medlem af grundejerforeningen, har han/hun ingen stemme ret i bestyrelsen.
12.12. Såfremt kassereren får forfald, udpeges en midlertidig kasserer af bestyrelsen.
12.13. Foreningens midler må udelukkende placeres på en almindelig bank indlånskonto eller i kortfristede obligationer.

§13, Bestyrelsens opgaver

13.1. Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed, herunder drift og vedligeholdelse af fællesanlæg, og varetagelse af dens formål og interesser.
13.2. Bestyrelsen er dog berettiget til at ansætte og bestemme aflønningen m.v. af medarbejdere til at forestå drift og vedligeholdelse af de fælles anlæg.
13.3. Der afholdes møde, så ofte formanden eller to medlemmer finder det nødvendigt.
13.4. Over det under forhandlingerne passerede føres en protokol, der skal fremlægges og god- kendes af bestyrelsen på det næstfølgende bestyrelsesmøde.
13.5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer giver møde.
13.6. Bestyrelsens beslutning træffes ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
13.7 Såfremt en ejendomsmægler henvender sig vedr. fremsendelse af forenings regnskaber eller lignende vedr. et salg af en af foreningens ejendomme, beregnes et gebyr på kr. 500,- faktureres til ejendomsmægleren.

§14, Bestyrelsens overfor trediemand

14.1. Foreningen tegnes overfor trediemand af et flertal af bestyrelsen.

§15, Revisorer og regnskab

15.1. Generalforsamlingen vælger en revisorer og en revisorsuppleanter. Genvalg kan finde sted.
15.2. Én af revisorerne og én af revisorsuppleanterne skal være statsautoriseret eller registreret revisor.
15.3. Revisorerne gennemgår mindst én gang om året foreningens regnskab, der føres af kasse- reren efter bestyrelsens nærmere bestemmelse, og forvisser sig om, at de i regnskabet op- førte aktiver er til stede, hvorefter de indgiver deres bemærkninger til bestyrelsen.
15.4. Revisorerne kan når som helst foretage kasseeftersyn.

§16, Foreningens regnskab

16.1. Foreningens regnskab er kalenderåret, første regnskabsår dog fra foreningens stiftelse og indtil 31. december 2006.
16.2. Regnskabet skal tilstilles revisorerne inden 31.januar hvert år og skal af disse være revideret såvel talmæssigt som kritisk så betids, at en ekstrakt med revisionspåtegning kan udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til generalforsamlingen.

§17, Indbetalinger

17.1. Medlemmernes indbetalinger foretages via Bankernes Betalingsservice.
17.2. På kontoen kan kun hæves af kassereren i forbindelse med enten formanden eller næstformanden.
17.3. Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr. 1.000,00.
17.4. Kassereren skal være kautionsforsikret. Kautionens størrelse bestemmes af bestyrelsen. Udgifterne hertil afholdes af foreningen.

§18, Foreningens opløsning

18.1. Foreningens opløsning kan kun finde sted efter forslag fra bestyrelsen eller ½ af foreningens medlemmer og kan kun vedtages efter de om lovændringer gældende regler.
18.2. Forslaget skal indeholde bestemmelse om anvendelse af foreningens formue.
18.3. Foreningen kan dog ikke opløses uden samtykke fra den påtaleberettigede i henhold til deklaration lyst i lokalplan nummer 605 i Århus kommune.

§19, Særlige bestemmelser I

19.1. Fremkommer der spørgsmål, hvorom disse love intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig efter bedste evne og overbevisning at afgøre og løse disse, men skal dog fremlægge sagen til med- lemmernes godkendelse ved førstkommende generalforsamling.
19.2. I særdeles vigtige anliggender skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

§20, Særlige bestemmelser II

19.3. Ingen vedtægtsbestemmelse må være i strid med tinglyste deklarationer eller nogen kommunal vedtægt.

§21, Godkendelse m.v.

19.4. Samtlige udgifter i forbindelse med foreningens stiftelse betales af foreningen.
19.5. Ovenstående love er vedtaget på en dertil indkaldt stiftende generalforsamling den 10.11.2005