Referat fra Generalforsamling i grundejerforeningen Asmusgårdsvej onsdag den 18. marts 2015

Referat fra Generalforsamling i grundejerforeningen Asmusgårdsvej onsdag den 18. marts 2015

Emne:
Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Asmusgårdsvej

Dato:
18. marts 2015

Sted:
Lystrup hallens cafeteria

Til stede:

 • 12
 • 16
 • 22
 • 28
 • 34
 • 38
 • 54
 • 56
 • 68
 • 108
 • 124
 • 134

Referent:
Jens (nr.108)

Dagsorden:

 1. Reglement
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referent
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Orientering om oprensning af sø
 6. Teltudlejning
 7. Forelæggelse af regnskab
 8. Rettidigt indkomne forslag
 9. Videreførelse af udvalg
 10. Arbejdsdag
 11. Sommerfest
 12. Godkendelse af budgetforslag og medlemskontingent      for det kommende år
 13. Valg:
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer (to i lige år og to       i ulige år)
  • Valg af kasserer (vælges i ulige år)
  • Valg af suppleanter til bestyrelsen
  • Valg af en revisor
  • Valg af en revisorsuppleant
 14. Eventuelt

Ad1)
Reglement for generalforsamlingen var overholdt, stemmesedler udsendt, og ingen forslag er modtaget.

Ad2)
Morten nr. 22 blev valgt.

 Ad3)
Jens nr. 108 blev valgt.

Ad4)

Lars nr. 126 var blevet forhindret i at deltage og Michael nr. 134 orienterede derfor omkring bestyrelsen arbejde siden sidste generalforsamling.
Bestyrelsen har i det forgangne år brugt tid på flg. opgaver:

 • Generalforsamling: Indkaldelse, afholdelse samt      referat
 • Løbende kontakt til firmaer, som står for      vintertjeneste og vedligeholdelse af grønne områder
 • Løbende ajourføring af medlemsfortegnelsen
 • Opdatering af hjemmesiden med nyt indhold via      Webmaster Jesper nr. 38
 • Udarbejdelse af budgetforslag
 • Waoo opfølgning vedr. rabatter via Elcon
 • 1 arbejdsdage med ud-rydning ved sø og olie på      legeredskaber
 • Vandløb og oprensning af sø

Kommende opgaver

Arbejdsdag 30. Maj
Opfølgning på genetablering af rabatter efter Waoo via Elcon

Opdatering af pris for genetablering af asfalt

Niveau for arbejdsdag bør afklares

Evt. yderlig afklaring omkring oprensning af regnvandssøer med grødskære via Aarhus vand

 

Sociale arrangementer (via udvalg)

 • Sommerfest (jubilæumsfest)
 • Sct. Hans fest
 • Fastelavnsfest
 • Generalforsamling

Ad5)

Michael nr.134 kunne fortælle at prisen for oprensning af den lille sø vil koste ca. kr. 12.000 plus bortskaffelse, dvs. en forventet omkostning på kr. 17-20.000, og anbefalingen fra bestyrelsen var at man ikke ser det fordelagtigt at skulle have sådan en udgift med 1-2 års mellemrum. Dette var der også generelt enighed om blandt de fremmødte, med mindre der kunne findes en mere fordelagtig pris.

Ad6)

Grundejerforeningen har nu kun et telt på 6×8 meter, idet et af disse blev kasseret grundet klage efter sidste udlejning, og ellers har der også kun været én udlejning i det forgangne år. Det andet telt kan stadig lejes for kr. 500, men det må antages at dette også snart bør kasseres, men kontakt Jan i nr. 28, hvis man gerne vil leje dette.

Ad7)
Jan nr.28 gennemgik regnskabet og det blev godkendt, alle har nu betalt…J, og nye beboer opfordres til at tilmelde via PBS.

Ellers har der været udgift til ny hjemmeside som er meget nemmere at vedligeholde, vejfonden vokser som planlagt og vi får stadig plus renter, hertil har udgift til snerydning generelt været lavt i år…

Ad8)
Ingen

Ad9)

Festudvalget består det næste år af:

 • Jesper nr.12
 • Martin nr. 34
 • Jens nr. 108
 • Brian nr. 124
 • Dorthe nr. 134

Skulle der være andre der har interesse så tag blot kontakt til en i festudvalget.

Ad10)

Næste arbejdsdag holdes 30. Maj 2015 kl. 9.30-12.30. Invitation/indkaldelse udsendes på mail
Vi slutter af med sandwich, øl og vand i nr. 134. Bestyrelsen håber at der vil være rigtig mange som vil deltage i disse tre timer.

Opgaverne på denne arbejdsdag er oprydning/beskæring ved søer og vandbassin, kantopretning ved legeplads og generelt fjernelse af ukrudt. Dog blev det nævnt at bestyrelsen vil arbejde på at få vores gartner til at brænde ukrudt på vores stier da dette tager en stor del af vores tid, og vi vil derfor primært prioritere olie og fladsand på legepladsen.

Hertil blev det også nævnt at det lille stykke sti øst for Nr. 54 og 56 fra broen til sammenfletningen ikke vil forsøges genoprettet da dette hurtigt skylles væk.

Ad11)
En kombineret sommer og jubilæumsfest for hele foreningen vil forsøges, og dette er fastsat til den 15.  August 2015, sæt derfor kryds i kalenderen. Festudvalget tænker at arrangementet måske kunne indeholde noget med en helstegt pattegris og nogle fadøl mm., men det afhænger selvfølgelig af tilslutningen., ideer og forslag modtager gerne.

Ad12)
Budgettet og medlemskontingent for det kommende år blev godkendt og vedtaget, kontingentet falder fra 3200,- til 2700,- fordi der skal reduceres i likviditeten for det næste år, grundet en mindre udgift til snerydning end budgetteret.

Ad13)

 1. Bestyrelsen blev genvalgt…, Jesper nr. 38, Jesper nr. 12
 2. Jan nr. 28 blev genvalgt som kasser
 3. Peter nr. 16 og Brian nr. 124 blev genvalgt som suppleanter

Til revisorposterne var der genvalg til:
Erik nr. 20
Suppleant Camilla nr. 34

Bestyrelsen består det næste år af
Lars (126), Michael (134), Jan (28), Jesper (38), Jesper (12), Peter (16), Brian (124)

Ad14)
Det blev nævnt at der er fjernet en ”refleksplade” på en af de to bilspærre ved stien ud til busvejen, hertil er et afløb også konstateret stoppet ved disse bomme, angiveligt som en konsekvens af snerydning, og der blev generelt opfordret til at give besked til kommunen, evt. via en indberetning hjemmeside hvis sådan én findes.