Referat fra Generalforsamling i grundejerforeningen Asmusgårdsvej onsdag den 14. marts 2012

Emne:
Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Asmusgårdsvej

Dato:
14. marts 2012

Sted:
Elsted beboerhus

Til stede:

 • 12
 • 18
 • 20
 • 22
 • 28
 • 32
 • 34
 • 38
 • 58
 • 78
 • 90
 • 108
 • 112
 • 128
 • 134

Referent:

Tina Snerum-Kofoed (nr.90)

Dagsorden:

 1. Reglement
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referent
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Orientering om snerydning fra kommunens side
 6. Orientering rottebekæmpelse
 7. Orientering om bebyggelse på Asmusgårdsvej 1
 8. Teltudlejning
 9. Forelæggelse af regnskab
 10. Rettidigt indkomne forslag
 11. Videreførelse af udvalg
 12. Arbejdsdag
 13. Godkendelse af budgetforslag og medlemskontingent for det kommende år
 14. Valg
  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer (to i lige år og to i ulige år)
  2. Valg af kasserer (vælges i ulige år)
  3. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
  4. Valg af en revisor
  5. Valg af en revisorsuppleant
 15. Eventuelt

Ad1)
Reglement for generalforsamlingen var overholdt.

Ad2)
Jesper nr. 38 blev valgt.

Ad3)
Tina nr. 90 blev valgt.

Ad4)
Jan startede med at takke festudvalget for deres to arrangementer, desværre blev sommerfesten aflyst; derfor kun to og ikke 3 arrangementer. Grundskatudvalget v/Finn nr. 118 blev også takket for hans indsats/forsøg på at hente nogle penge hjem til os alle.

Bestyrelsen har i det forgangne år brugt tid på flg. opgaver:

 • Generalforsamling: Indkaldelse, afholdelse samt referat
 • Kommunikation med bl.a. Vej & Trafik, Natur & Miljø
 • Løbende kontakt til firmaer, som står for vintertjeneste og vedligeholdelse af grønne områder
 • Løbende ajourføring af medlemsfortegnelsen
 • Opdatering af hjemmesiden
 • Udarbejdelse af budgetforslag

Kommende opgaver
Kontraktfornyelse på vintertjeneste samt på vedligeholdelse af grønne områder

 • Arbejdsdag

Sociale arrangementer (via udvalg)

 • Sct. Hans fest
 • Fastelavnsfest
 • Generalforsamling


Ad5)
Der er om vinteren problemer med at komme frem på stien langs med søen over mod busvejen pga manglende snerydning. Stien er kommunal og derfor ikke omfattet af vintertjenesten som Grundejerforeningen betaler for. Der har været en dialog med Elsted Skole om at få stien ryddet, da det er en skolevej, som bruges af både børn i Lærkehaven og GF Asmusgårdsvej. Men selvom Elsted Skole lovede at arbejde for sagen, trak de sig pludselig ud igen. Det virkede som om Elsted Skole blev beordret til at droppe sagen.

Stien mellem Blåbærhaven og Asmusgårdsvej bliver ryddet af kommunen, så den kan evt. benyttes i stedet for.

Bestyrelsen vil spørge Lærkehaven om de vil dele omkostningerne til rydning af stien

Ad6)
Der er enkelte huse, primært tæt på den lille sø, som har haft besøg af rotter flere gange. Hvis man har rotter skal kommunen kontaktes og der skal gives besked til bestyrelsen.

Kommunen har pligt til at udføre gratis bekæmpelse af rotter når disse er konstateret.

Kommunen vil imidlertid ikke lave forebyggende behandling (og har ikke pligt til det), og bestyrelsen har derfor indhentet tilbud på forebyggende behandling. Det koster ca. 3000,- kr pr år for området omkring den lille sø. Dette vil blive sat i værk hvis rotteproblemerne fortsætter.

Bestyrelsen anbefaler kraftigt grundejerne til at undlade at fodre med fuglefrø og anden mad i haverne, da dette tiltrækker rotter. Endvidere skal man passe på med madvarer i udhuse/skure, da rotterne kan finde på at tisse på disse.

Ad7)
Kommunen er i gang med at sælge området omkring Asmusgårdsvej nr. 1. I den forbindelse antages det, at køberen vil opfører beboelsesejendommen på grunden. I første omgang har kommunen ”orienteret” os ved Kommuneplan 2009 for Århus Kommune, hvor der bliver orienteret at beboelsesområdet ved Asmusgård udvides til også at omfattet en del af landzonen, således hele udstykningen bliver omkring 19.000 kvm.

Primo 2012 har kommunen har givet zonetilladelse efter Planlov §35. Denne bekendtgørelse skete i Århus onsdag som desværre ingen i grundejerforeningen har set eller orienteret bestyrelsen om.

Zonetilladelsen giver muligheden for at bygge i landzone. Men det kræver en ændring i lokalplanen. Denne ansøgning kommer (eventuel) til at ske når/hvis køberen har et ønske om at anvende området(som ligger i landzonen) til beboelse.

DERFOR er det vigtig vi er oppe på tæerne. I bedes holder øjnene åbne i Århus onsdag , hvis/når kommunen har høring om ændring af lokalplanen på Asmusgårdsvej 1. Hvis I ser/hører noget må I meget gerne orientere os.

Fællesrådet er lydhøre for vores argumenter og vi føler, at vi havde en god og konstruktiv dialog med medlemmerne af fællesrådet, herunder Hans Schiøtt. Vi er sikre på, at fællesrådet vil være os behjælpelig, da de er på ”vores” side.

Ad8)
Grundejerforeningen ejer 2 telte på 6×8 meter, disse har været udlejet tre gange i det forgangne år.

De kan lejes for kr. 500. Kontakt Jan i nr. 28, hvis I vil leje et eller begge telte.

Ad9)
Jan gennemgik regnskabet og det blev godkendt.

Ad10)
Ingen indkomne forslag

Ad11)
Festudvalg

Et forhenværende medlem af festudvalget er kommet tilbage til udvalget. Festudvalget består det næste år af Jesper nr.12, Martin nr. 34, Pernille nr. 38, Tina nr. 90, Jens nr. 108, Marianne nr. 112, Brian nr. 124, Dorthe nr. 134

Fradrag i grundværdien

Finn nr. 118 kæmper videre

Ad 12)
Arbejdsdag holdes i år lørdag den 2.juni fra kl. 9.30- 12.30.

Vi slutter af med sandwich, øl og vand i nr. 134

Mulige opgaver er:

 • Oliering af legeredskaberne på legepladsen
 • Fjernelse af affald på grundejerforeningens område
 • Oprydning/beskæring ved den store sø,
 • Nyt faldsand på legepladsen
 • Påfyldning af stenmel på stierne.

Det faktiske program vil blive fastlagt umiddelbart før dagen.

Bestyrelsen håber at der vil være rigtig mange som vil deltage i disse tre timer.

Ad13)
Budgettet blev godkendt ved afstemning om næste års kontingent. Alle stemte for

Kontingentet. Det bliver i 2012 nedsat til kr. 2800, da der ikke har været så store udgifter til snerydning i det forgangne år. Kontingent i 2013 forventes at blive kr. 3000,-

Ad14)
På valg i år var Lars, Michael. De genopstillede begge to og blev valgt.

Bestyrelsen består det næste år af:

 • Formand – Lars (126)
 • Næstformand – Tina (90)
 • Medlem – Jesper (38)
 • Medlem – Michael (134)
 • Kasserer – Jan (28)
 • Suppleant – Steen (36)
 • Suppleant – Peter

Til revisorposterne var der genvalg til:

 • Erik (20)
 • Suppleant Camilla (34)

Ad15)
Finn Brogaard arbejder for alle med grundskyld og ikke kun dem som fik skrevet under.

Teltudlejning: der har været en forespørgsel fra en beboer, om hvor vidt folk som man kender udenfor Asmusgårdsvej kan låne vores telte. Bestyrelsen mener det er ok, og de fremmødte havde samme holdning. Det blev vedtaget, at dem som henviser folk hertil til udlejning også hæfter for hvad der evt. måtte ske med teltene og at det stadig er grundejerforeningens medlemmer der har fortrinsret til teltene.

Indbrud: Næsten ingen indbrud mere, sandsynligvis pga. øget nabo overvågning.

Med venlig hilsen

Jesper Vedholm Hansen (dirigent)
Tina Snerum-Kofoed(næstformand)