Referat fra Generalforsamling i grundejerforeningen Asmusgårdsvej onsdag den 13. marts 2013

Emne:
Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Asmusgårdsvej

Dato:
13. marts 2013

Sted:
Lystrup hallens cafeteria

Til stede:

 • 12
 • 20
 • 22
 • 28
 • 32
 • 58
 • 70
 • 78
 • 90
 • 94
 • 118
 • 124
 • 134

Referent:
Tina Snerum-Kofoed (nr.90)

Dagsorden:

 1. Reglement
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referent
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Teltudlejning
 6. Forelæggelse af regnskab
 7. Rettidigt indkomne forslag
 8. Videreførelse af udvalg
 9. Arbejdsdag
 10. Godkendelse af budgetforslag og medlemskontingent for det kommende år
 11. Valg:
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer (to i lige år og to i ulige år)
  • Valg af kasserer (vælges i ulige år)
  • Valg af suppleanter til bestyrelsen
  • Valg af en revisor
  • Valg af en revisorsuppleant
 12. Eventuelt

Ad1)
Reglement for generalforsamlingen var overholdt.

Ad2)
Kim nr. 70 blev valgt.

Ad3)
Tina nr. 90 blev valgt.

Ad4)
Jan startede med at takke festudvalget for deres to arrangementer, fastelavn og Sct. Hans.
Grundskatudvalget v/Finn nr. 118 blev også takket for hans indsats/forsøg på at hente nogle penge
hjem til os alle.
Bestyrelsen har i det forgangne år brugt tid på flg. opgaver:

 • Generalforsamling: Indkaldelse, afholdelse samt referat
 • Kommunikation med bl.a. Vej & Trafik, Natur & Miljø
 • Løbende kontakt til firmaer, som står for vintertjeneste og vedligeholdelse af grønne områder
 • Løbende ajourføring af medlemsfortegnelsen
 • Opdatering af hjemmesiden
 • Udarbejdelse af budgetforslag
 • 2 arbejdsdage, den årlige + en ekstra da stierne havde taget stor skade/var regnet væk.
 • Kommunikation med Aarhus kommune og Lystrup-Elsted-Elev fællesråd ang. Asmusgårdsvej 1

Kommende opgaver

Kontraktfornyelse på vintertjeneste samt på vedligeholdelse af grønne områder
Arbejdsdag 25. Maj
5 års opfølgning på veje

Sociale arrangementer (via udvalg)

 • Sct. Hans fest
 • Fastelavnsfest
 • Generalforsamling

Ad5)
Grundejerforeningen ejer 2 telte på 6×8 meter, disse har været udlejet tre gange i det forgangne år.
De kan lejes for kr. 500. Kontakt Jan i nr. 28, hvis I vil leje et eller begge telte.

Ad6)
Jan gennemgik regnskabet og det blev godkendt.

Ad7)
Ingen indkomne forslag

Ad8)

Festudvalget består det næste år af:

 • Jesper nr.12
 • Martin nr. 34
 • Pernille nr. 38
 • Jens nr. 108
 • Marianne nr. 112
 • Brian nr. 124
 • Dorthe nr. 134

Fradrag i grundværdien, Finn nr. 118 kæmper lidt endnu.

Ad9)
Næste arbejdsdag holdes 25. Maj 2013 kl. 9.30-12.30
Invitation/indkaldelse udsendes på mail
Vi slutter af med sandwich, øl og vand i nr. 134
Bestyrelsen håber at der vil være rigtig mange som vil deltage i disse tre timer.

Referat fra Generalforsamling i grundejerforeningen
Asmusgårdsvej onsdag den 13. marts 2013

Ad10)
Budgettet og medlemskontingent for det kommende år blev godkendt, fremmødte + afleverede
stemmesedler gav 26 stemmer for og 3 imod.

Ad11)
A. På valg i år var Tina(90) og Jesper (38).
Tina genopstillede ikke og i stedet for blev Jesper (12) medlem af bestyrelsen, og Jesper (38) fortsætter.

B. Jan genopstillede som kasserer
C. Steen og Peter

Til revisorposterne var der genvalg til:
Erik (20)
Suppleant Camilla (34)

Bestyrelsen består det næste år af
Lars (126), Jesper (38), Michael (134), Jan (28), Steen (36), Jesper (12),Peter

Ad12)
Grundskyld-Finn fortalte at vi kunne forvente indenfor en måned at modtage udbetaling for år 2005
og frem til nu.

Parkering på Asmusgårdsvej – infrastrukturudvalget har taget kontakt til kommunen og politi. Peter
(86) havde lige været til møde i udvalget, de opfordrer Grundejerforeningen til at tage kontakt til
Trafik og Veje under Aarhus Kommune.

Waoo – de er ikke blevet reetableret rabatter m.m. endnu, der er spildt hydraulikolie flere steder,
samt bagstøbning på nogle kantsten har taget skade