Referat fra Generalforsamling i grundejerforeningen Asmusgårdsvej onsdag den 12. marts 2014

Emne:

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Asmusgårdsvej

Dato:
12. marts 2014

Sted:
Lystrup hallens cafeteria

Til stede:

 • 12
 • 20
 • 22
 • 26
 • 34
 • 38
 • 58
 • 68
 • 70
 • 78
 • 80
 • 88
 • 94
 • 108
 • 112
 • 114
 • 126
 • 128

Referent:
Jens (nr.108)

Dagsorden:

 1. Reglement
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referent
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Orientering om trafikforhold på Asmusgårdsvej
 6. Teltudlejning
 7. Forelæggelse af regnskab
 8. Rettidigt indkomne forslag
 9. Videreførelse af udvalg
 10. Arbejdsdag
 11. Godkendelse af budgetforslag og medlemskontingent for det kommende år
 12. Valg:
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer (to i lige år og to i ulige år)
  • Valg af kasserer (vælges i ulige år)
  • Valg af suppleanter til bestyrelsen
  • Valg af en revisor
  • Valg af en revisorsuppleant
 13. Eventuelt

Ad1)
Reglement for generalforsamlingen var overholdt, stemmesedler udsendt, og et enkelt forslag er modtaget rettidigt.

Ad2)
Kim nr. 70 blev valgt.

Ad3)
Jens nr. 108 blev valgt.

Ad4)

Lars nr. 126 orienterede omkring bestyrelsen arbejde siden sidste generalforsamling, og kunne meddele at Michael nr. 134 desværre ikke kunne deltage, men bød samtidigt velkommen til de sidste nye medlemmer i bestyrelsen, her Jesper nr. 12 og Peter nr. 16 som suppleant.
Bestyrelsen har i det forgangne år brugt tid på flg. opgaver:

 • Generalforsamling: Indkaldelse, afholdelse samt referat
 • Kommunikation med bl.a. Vej & Trafik, Natur & Miljø
 • Løbende kontakt til firmaer, som står for vintertjeneste og vedligeholdelse af grønne områder
 • Løbende ajourføring af medlemsfortegnelsen
 • Opdatering af hjemmesiden med nyt indhold via Webmaster Jesper nr. 38
 • Udarbejdelse af budgetforslag
 • Waoo opfølgning vedr. rabatter
 • 1 arbejdsdage med ud-rydning ved sø og olie på legeredskaber
 • Opfølgning på lapning af veje og stier med tjære
 • Trafikforhold på Asmusgårdsvej

 

Kommende opgaver

Arbejdsdag 24. Maj
Opfølgning på genetablering af rabatter efter Waoo

Behov og metode vedr. snerydning ved sti langs den store sø, samt tilløbsstier fra veje

Afklaring omkring oprensning af regnvandssøer

 

Sociale arrangementer (via udvalg)

 • Sct. Hans fest
 • Fastelavnsfest
 • Generalforsamling

Ad5)

Lars nr. 126 kunne fortælle at der er blevet arbejdet på at løse problematikken omkring parkerede biler for enden hovedvejen (Asmusgårdsvej), hvor dette giver anledning til manglende snerydning, sikkerhed omkring børn ved biler mm.

Bestyrelsen havde derfor anmodet omkring opsætning af skilte vedr. påbud for parkering, men kommunen er dog generelt ikke vilde med dette iht. opretholdelse af kontrol for sådanne påbud.

Sagen blev behandlet i august, og sendt i høring, og i oktober kom der så afslag fordi to biler godt kan passere, vejdirektoratet har dog senere givet os medhold i at forholdende ikke er optimale, men kommunen fastholder sin beslutning efter endnu en besigtigelse, så lige nu ender sagen her…

Ellers generelt en stor ros til bestyrelsen omkring arbejdet med trafikforholdet på Asmusgårdsvej som har været en temmelig omfattende korrespondance.

Ad6)

Grundejerforeningen ejer 2 telte på 6×8 meter, disse har ikke været udlejet i det forgangne år.
De kan lejes for kr. 500. Kontakt Jan i nr. 28, hvis man gerne vil leje et eller begge telte.

Ad7)
Jan nr.28 gennemgik regnskabet og det blev godkendt, kunne oplyse at underskud var planlagt iht. nedbringelse af kapital, hertil hat alle har betalt…J, og nye beboer opfordres til at tilmelde via PBS

Spørgsmål til status på vejfond, og bestyrelsen kunne oplyse at den følger planen, men den fremtidige oliepris og holdbarhed er jo en ubekendt.

Hertil bemærkning omkring vejbelastning med store snerydningsmaskiner på små stier, kan del løses med mindre maskiner, f.eks. anvendes der mindre maskiner i Hybenhaven, en alternativ løsninger bør undersøges, måske er det også en mulighed at undlade snerydning da stien fra vores område ned gennem det grønne område jo ikke ryddes grundet status som natursti (skolevejen går langs Asmusgårdsvej ud til Sønderskovvej)

Ellers er der brugt penge på køb af motorsav og sikkerhedsudstyr, container til affald mm. til arbejdsdag, hvor rydning omkring den store sø blev diskuteret, men generelt er det i vores interesse at holde området relativt åbent iht. sikkerhed og opsyn med børn, en stor del af beplantningen er også hurtigvoksende som pil el. lign. som bør beskæres regelmæssigt.

Ad8)
Peter nr. 94 viste billeder af søer, regnvands sø, den lille kunstig sø fra Hybenhaven er helt tilgroet med dunhammere, den ”ejes” af århusvand som overvejer oprydning ifølge bestyrelsen…, den anden lille sø som har udløb til Hybenhaven har stadig et åbent vandspejl, men dette er et paragraf 3 område, dvs. håndteres af naturmiljø og må ikke ”angribes” fra 1. april 1. november.

Bestyrelsen havde kontaktet kommunen men har ikke fået nogen deadline for mulig oprydning af den kunstige sø, og ingen svar fra kommunen vedr. oprydning af natursøen, det er jo det samme vand som løber videre til den næste kunstige sø…

En entreprenør har udtalt at sådan nogle dumhamre er rimelige stride, men at de kan holdes nede med le hvis de slås ca. tre gange årligt..

Forslag 1A (muligheder og pris for oprensning undersøges)… blev vedtaget med ønske om at få forskellige løsningsmuligheder belyst.

Forslag 1B (udgift bliver en del af 2014 budget og de henlagte 50,000 kr.)… blev ikke vedtaget, men der er generelt et ønske om at undersøge pris først, og derefter afklaring af hvor evt. penge skal komme fra…, plan for vedligeholdelse, og klarhed omkring oprensning ønskes.

Ad9)

Festudvalget består det næste år af:

 • Jesper nr.12
 • Martin nr. 34
 • Pernille nr. 38
 • Jens nr. 108
 • Brian nr. 124
 • Dorthe nr. 134

En sommerfest for hele foreningen vil forsøges igen, og dette kunne blive den 23.  August 2014, sæt derfor kryds i kalenderen.

Ad10)

Næste arbejdsdag holdes 24. Maj 2014 kl. 9.30-12.30
Invitation/indkaldelse udsendes på mail
Vi slutter af med sandwich, øl og vand
Bestyrelsen håber at der vil være rigtig mange som vil deltage i disse tre timer.
Opgaverne på næste arbejdsdag er oprydning/beskæring ved søer og vandbassin, kantopretning ved legeplads og generelt fjernelse af ukrudt.

Ad11)
Budgettet og medlemskontingent for det kommende år blev godkendt og vedtaget, kontingent stiger fra 2000,- til 3200,- fordi der ikke skal reduceres i likviditeten for det næste år.

Der var spørgsmål til pris på græsslåning og vintertjeneste, men dette er tidligere undersøgt, og andre tilbud er generelt ikke konkurrencedygtige.

Ellers en generel opfordring til at man holder det ryddet omkring egen grund så græsset bedre kan klippes til kanter ved fællesarealer.

 

Ad12)

 1. Bestyrelsen blev genvalg…, Lars nr. 126, Michael nr. 134, Jesper nr. 38, Jesper nr. 12
 2. Jan nr. 28 skal ikke på genvalg i år
 3. Peter nr. 16 genvalgt til suppleant, og Brian nr. 124 blev valgt som ny suppleant

Til revisorposterne var der genvalg til:
Erik nr. 20
Suppleant Camilla nr. 34

Bestyrelsen består det næste år af
Lars (126), Michael (134), Jan (28), Jesper (38), Jesper (12), Peter (16), Brain (124)

Ad13)
Intet noteret