Referat fra Generalforsamling i grundejerforeningen Asmusgårdsvej onsdag den 12. marts 2009

Emne:
Ordinær Generalforsamling

Dato:
12. marts 2009

Sted:
Elsted Beboerhus

Til stede:

 • 8
 • 12
 • 16
 • 18
 • 28
 • 34
 • 48
 • 52
 • 56
 • 58
 • 68
 • 70
 • 74
 • 76
 • 90
 • 108
 • 118
 • 120
 • 124
 • 126
 • 130

Referent:
Tina Kofoed Andersen (nr. 90)

Dagsorden:

 1. Reglement
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referent
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Orientering om overtagelsen
 6. Teltudlejning
 7. Forelæggelse af regnskab
 8. Rettidigt indkomne forslag
  • Permanent udtynding
  • Hegn
  • Hjemmeside
 9. Status vedligeholdelse og grønne områder samt vintertjeneste
 10. Godkendelse af budgetforslag og medlemskontingent for det kommende år
 11. Videreførelse af udvalg
 12. Valg:
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer (to i lige år og to i ulige år)
  • Valg af kasserer (vælges i ulige år)
  • Valg af to suppleanter til bestyrelsen
  • Valg af revisor
  • Valg af revisorsuppleant
 13. Eventuelt

Ad1)
Reglement for generalforsamlingen var overholdt.

Ad2)
Kim nr. 70 blev valgt.

Ad3)
Tina nr. 90 blev valgt.

Ad4)
Lars startede med at takke festudvalget for deres 3 årlige arrangementer, og takkede derefter dem som deltog i arbejdsdagen, hvor vi fik fjernet ukrudt i vores bede og tyndet ud i beplantningen ved den store sø.

Bestyrelsen har i det forgangne år brugt tid på flg. opgaver:

Bestyrelsesmøder ca. en gang om måneden

Løste opgaver:

 • Referat af generalforsamling
 • Intern beslutningsreferat
 • Kommunikation med bl.a. Grundsalgskontoret, Arkitema, Vej&Park
 • Medlemsfortegnelse
 • Budgetforslag
 • Indkaldelse til generalforsamling

Kommende opgaver
Overtagelse af området – forventes før sommerferien. Bestyrelsen modtager stadig gerne henvendelser fra jer, hvis der er ting som skal udbedres inden overtagelsen.

Sociale arrangementer (via udvalg)

 • Sct. Hans fest
 • Sommerfest
 • Fastelavnsfest

Generalforsamling

Ad5)
Som følge af færdiggørelsen af kantstensprojektet er der mange rabatter, som ikke er færdige, de vil blive sået til med græs i foråret.

Kommunen er opmærksom på problemer med planter i forskellige bede, de er ved at plante nye. 1 års gennemgang af beplantningen med kommunen bliver sandsynligvis i juni måned, meld gerne tilbage hvis I oplever noget.

Levende hegn – hvis der er nogle som endnu ikke har fået plantet levende hegn i skel, så vil bestyrelsen gerne opfordre til, at det bliver gjort snarest.

Ad6)
Grundejerforeningen ejer 2 telte på 6×8 meter, disse har dog næsten kun været brugt til den årlige sommerfest.

De kan lejes for kr. 500, kontakt Jan i nr. 26, hvis I vil leje et eller begge telte.

Ad7)
Jan gennemgik regnskabet og det blev godkendt.

Ad8)

 • Udtynding ved den store sø, forslaget blev enstemmigt vedtaget. Lars havde talt med kommunen samme dag, og fået lovning på, at de vil betale for udtynding af  beplantningen, rodknusning og såning af græs. Kommunen vælger at betale for at højne sikkerheden.
 • Hegn om den store sø. 2 stemte for forslaget, resten imod, forslag nedstemt.
 • Udbygning er hjemmesiden. 1 stemte imod, resten stemte for, forslag vedtaget.

Fremtidige forslag som stilles til generalforsamlingen skal formuleres som spørgsmål, så man ikke er i tvivl om, hvad man svarer på.

Ad9)
Vintertjeneste – kontrakt for det kommende år er på plads, vi betaler pr. gang. Fin tilfredshed med niveauet, så det vælger vi at fortsætte med.

Sommertjeneste – flot niveau, næsten for flot, lige før græsset slides for meget.

Der kom et forslag, som bestyrelsen prøver at undersøge, kunne der evt. skæres lidt i antal gange som græsset slås og i stedet for få græsset slået langs med busvejen.

Ad 10)
Budget for 2010 blev vedtaget.

Ad11)
Festudvalget fortsætter med de samme personer som i det forgangne år.

Sommerfesten holdes hvert år den 2. lørdag i september. Formålet har været at samle folk fra begge ”ender” af området, specielt børnene har haft mulighed for at finde nye legekammerater. Sidste år var der en meget lille tilslutning til festen. Festudvalget modtager meget gerne kommentarer eller forslag til hvordan sommerfesten fremover kunne være på mailfestudvalg@asmusgaardsvej.dk.

Sølvpoppeludvalget fortsætter også deres kamp, udvalget havde i uge 7 møde med kommunen, hvor de gennemgik området. Kommunen vil ikke umiddelbart betale for fældning af træerne. Hvis de skal fældes kræver det en ændring af lokalplanen. Der arbejdes videre på sagen, i håb om at modtage en godkendelse til, at vi selv fælder træerne.

Ad12)
På valg i år var Jan, Keld og Tina som alle genopstillede og blev valgt.

Robin genopstillede ikke og som ny suppleant blev Jens (52) valgt.

Bestyrelsen består det næste år af

 • Formand – Lars (126)
 • Næstformand – Tina (90)
 • Medlem – Keld (120)
 • Medlem – Sten (36)
 • Kasserer – Jan (28)
 • Suppleant – Michael (134)
 • Suppleant – Jens(52)

Til revisorposterne var der genvalg til:

 • Erik (20)
 • Camilla (34)

Ad13)
Der blev spurgt på muligheden for at lave en petanquebane eller lignende for dem som ikke har børn. Et lille udvalg blev dannet, bestående af Jens(128), Finn(118) og Keld(120), er der andre som ønsker at deltage så send mail til en af de tre.

Med venlig hilsen

Kim Kjær-Sørensen(dirigent)
Lars Vaaben (formand)